គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Discovery

Monday

  • First In Human (S1)
  • Ed Stafford: Left For Dead (S1)

Tuesday

  • Supertruckers (S3)
  • Gold Rush (S10)

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday