គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Action Movies

Monday

  • TRESPASS AGAINST US
  • BRAWL IN CELL BLOCK 99

Tuesday

  • HALF PAST DEAD 2
  • SPEED 2: CRUISE CONTROL

Wednesday

  • SHADOW MAN
  • MISSION: IMPOSSIBLE III

Thursday

  • ZOMBIES
  • THE ITALIAN JOB

Friday

  • THE LODGERS
  • SINGULARITY

Saturday

Sunday