គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Discovery

Wednesday

  • Gold Rush: Freddy Dodge's Mine Rescue (S1)
  • Alaska: The Last Frontier (S9)

Thursday

  • Undercover Billionaire (S1)
  • Alaskan Bush People (S5)

Friday

  • Street Outlaws (S6)
  • Kindig Customs (S4)

Saturday

  • Treehouse Masters (S4)
  • Darkness (S1)

Sunday

Monday

Tuesday