គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Movies Premium

Friday

 • I AM NUMBER FOUR
 • THE SINISTER SURROGATE

Saturday

 • THE PRODIGY
 • WELCOME HOME

Sunday

 • I AM ALI
 • ROBIN HOOD (2010)

Monday

 • THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG
 • A-X-L

Tuesday

 • PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD'S END
 • THE HUMMINGBIRD PROJECT

Wednesday

 • NATIONAL TREASURE: BOOK OF SECRETS
 • BIG MIRACLE

Thursday

 • WELCOME TO ACAPULCO
 • PLEASE STAND BY