គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Sony

Tuesday

 • MINUTE TO WIN IT - AUSTRALIA (SEASON 1)
 • MONICA THE MEDIUM (SEASON 2)

Wednesday

 • MINUTE TO WIN IT - AUSTRALIA (SEASON 1)
 • MONICA THE MEDIUM (SEASON 2)

Thursday

 • MINUTE TO WIN IT - AUSTRALIA (SEASON 1)
 • TOP 20 FUNNIEST 3

Friday

 • MINUTE TO WIN IT - AUSTRALIA (SEASON 1)
 • TOP 20 FUNNIEST 3

Saturday

 • TOP CHEF (SEASON 13)
 • THE APARTMENT: PASSION FOR DESIGN

Sunday

 • MARLON (SEASON 1)
 • MARLON (SEASON 1)

Monday

 • MINUTE TO WIN IT - AUSTRALIA (SEASON 1)
 • TOP 20 FUNNIEST 3