គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Animax HD

Thursday

 • D.GRAY-MAN
 • HUNTER X HUNTER

Friday

 • D.GRAY-MAN
 • HUNTER X HUNTER

Saturday

 • HUNTER X HUNTER
 • HUNTER X HUNTER

Sunday

 • ANIMAX MUSIX
 • YO-KAI WATCH

Monday

 • D.GRAY-MAN
 • HUNTER X HUNTER

Tuesday

 • D.GRAY-MAN
 • HUNTER X HUNTER

Wednesday

 • D.GRAY-MAN
 • HUNTER X HUNTER