គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

FFM HD

Saturday

 • WHAT'S THE WORST THAT COULD HAPPEN?
 • SING

Sunday

 • CROWNING JULES
 • ENCHANTED PRINCESS

Monday

 • 3 NINJAS
 • CROOKED ARROWS

Tuesday

 • HOP
 • TREASURE HOUNDS

Wednesday

 • DADDY'S HOME
 • ANGELS SING

Thursday

 • BE SOMEBODY
 • R.L. STINE'S MONSTERVILLE: THE CABINET OF SOULS

Friday

 • THE STANDOFF
 • BEETHOVEN'S TREASURE TAIL