គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Animax HD

Friday

 • SPOOKY KITARO 6
 • FAIRY TAIL FINAL SERIES

Saturday

 • FAIRY TAIL FINAL SERIES
 • FAIRY TAIL FINAL SERIES

Sunday

 • BEST OF ANIMAX
 • INAZUMA ELEVEN ARES

Monday

 • SPOOKY KITARO 6
 • FAIRY TAIL FINAL SERIES

Tuesday

 • SPOOKY KITARO 6
 • FAIRY TAIL FINAL SERIES

Wednesday

 • SPOOKY KITARO 6
 • FAIRY TAIL FINAL SERIES

Thursday

 • SPOOKY KITARO 6
 • LUPIN THE 3RD PART 5