គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

AXN Movies

Sunday

 • BRITAIN'S GOT TALENT (SEASON 13) SPECIALS
 • AMERICA'S GOT TALENT (SEASON 14)

Monday

 • L.A.'S FINEST (SEASON 1)
 • INSTINCT (SEASON 2)

Tuesday

 • MACGYVER (SEASON 2)
 • INSTINCT (SEASON 2)

Wednesday

 • MACGYVER (SEASON 2)
 • INSTINCT (SEASON 2)

Thursday

 • MACGYVER (SEASON 2)
 • BLUE BLOODS (SEASON 8)

Friday

 • MACGYVER (SEASON 2)
 • BLUE BLOODS (SEASON 8)

Saturday

 • BRITAIN'S GOT TALENT (SEASON 13) SPECIALS
 • TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2)