គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Discovery

Saturday

 • Cops & Coyotes (S2)
 • The Perfect Murder (S5)

Sunday

 • Alaska: The Last Frontier (S8)
 • Deadliest Catch (S16)

Monday

 • Treasure Quest: Snake Island (S2)
 • Dual Survival (S6)

Tuesday

 • Bering Sea Gold (S9)
 • Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S2)

Wednesday

 • Manhunt With Joel Lambert (S1)
 • Alaska: The Last Frontier (S8)

Thursday

 • Fish Or Die (S1)
 • Alaskan Bush People (S4)

Friday

 • Fast N' Loud (S6)
 • Street Outlaws: Memphis (S2)