គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

DIVA

Sunday

 • Once Upon A Date
 • Framed For Murder: A Fixer Upper Mystery

Monday

 • Winter's Dream
 • The Wedding Do Over

Tuesday

 • My Kitchen Rules (S10)
 • Videofashion News (S1)

Wednesday

 • My Kitchen Rules (S10)
 • Videofashion News (S1)

Thursday

 • My Kitchen Rules (S10)
 • Videofashion News (S1)

Friday

 • Say Yes To The Dress: Atlanta (S10)
 • Videofashion News (S1)

Saturday

 • Say Yes To The Dress: Atlanta (S10)
 • Videofashion News (S1)