គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Discovery

Thursday

 • Mysteries Of The Deep (S1)
 • Body Invaders (S1)

Friday

 • Car Kings (S1)
 • Dirty Mudder Truckers (S1)

Saturday

 • Treehouse Masters (S4)
 • Evil Talks: Chilling Confessions (S1)

Sunday

 • Expedition Asia With Ryan Pyle (S1)
 • Rob Riggle: Global Investigator (S1)

Monday

 • Body Invaders (S1)
 • Top 5 Stay Alive (S1)

Tuesday

 • Anthony Bourdain: Parts Unknown (S9)
 • Gold Rush (S10)

Wednesday

 • Top 5 Stay Alive (S1)
 • Expedition Unknown (S6)