គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

TLC

Wednesday

 • Martha & Snoop's Pot Luck Dinner Party (S1)
 • Bizarre Foods: Delicious Destinations (S7)

Thursday

 • Cake Boss (S10)
 • Cake Boss (S10)

Friday

 • Married By Mom & Dad (S2)
 • The Little Couple (S9)

Saturday

 • 90 Day Fiance: Happily Ever After (S4)
 • Len & Ainsley's Big Food Adventure (S1)

Sunday

 • Say Yes To The Dress: Lancashire (S1)
 • Cake Boss (S10)

Monday

 • Say Yes To The Dress (S16)
 • Buddy Vs. Duff (S1)

Tuesday

 • The Reform Show: To Be Real And Fancy (S1)
 • Rachel Hunter's Tour Of Beauty (S1)