គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Action Movies

Thursday

  • INSIDIOUS: CHAPTER 2
  • PARTY CRASHER

Friday

  • ROBOCOP (1987)
  • THE BRAVE

Saturday

  • HAUNT (2019)
  • REPLICAS

Sunday

  • STAR TREK BEYOND
  • INTO THE BLUE

Monday

  • DEN OF THIEVES
  • MARA

Tuesday

Wednesday