គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

FFM HD

Saturday

 • THE ADDAMS FAMILY (1991)
 • CONEHEADS

Sunday

 • WHO KILLED NELSON NUTMEG?
 • THE UGLY DUCKLING AND ME

Monday

 • RED DOG: TRUE BLUE
 • THE WIND IN THE WILLOWS

Tuesday

 • A LEAGUE OF THEIR OWN
 • THE BROMLEY BOYS

Wednesday

 • LIAR LIAR
 • GAME DAY

Thursday

 • YOU CAN TUTU
 • GROWING UP SMITH

Friday

 • BRING IT ON: FIGHT TO THE FINISH
 • DOLPHIN KICK