គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Animax HD

Friday

 • FAIRY TAIL FINAL SERIES
 • INUYASHA

Saturday

 • INUYASHA
 • INUYASHA

Sunday

 • RE: ZERO -STARTING LIFE IN ANOTHER WORLD- SEASON 2
 • GYROZETTER

Monday

 • FAIRY TAIL FINAL SERIES
 • INUYASHA

Tuesday

 • FAIRY TAIL FINAL SERIES
 • INUYASHA

Wednesday

 • FAIRY TAIL FINAL SERIES
 • INUYASHA

Thursday