គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

DIVA

Monday

  • Shrek
  • Just For Laughs: Gags (S15)

Tuesday

  • My Kitchen Rules (S10)
  • Videofashion News (S1)

Wednesday

  • My Kitchen Rules (S10)
  • Videofashion News (S1)

Thursday

  • Style Me Now
  • Videofashion News (S1)

Friday

  • Crazy Beautiful Weddings (S1)
  • Crazy Beautiful Weddings (S1)

Saturday

Sunday