គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Sony

Saturday

 • TOP CHEF (SEASON 13)
 • CONVICTION

Sunday

 • ALIAS (SEASON 3)
 • TOP CHEF (SEASON 13)

Monday

 • GONE (SEASON 1)
 • CODE BLACK (SEASON 2)

Tuesday

 • GONE (SEASON 1)
 • CODE BLACK (SEASON 2)

Wednesday

 • GONE (SEASON 1)
 • CODE BLACK (SEASON 2)

Thursday

 • JANE THE VIRGIN (SEASON 4)
 • CODE BLACK (SEASON 2)

Friday

 • JANE THE VIRGIN (SEASON 4)
 • CODE BLACK (SEASON 2)