គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Movies Premium

Sunday

 • FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER
 • SNATCHED

Monday

 • WAR FOR THE PLANET OF THE APES
 • WILDLING

Tuesday

 • MAZE RUNNER: THE DEATH CURE
 • GHOST TOWN

Wednesday

 • NOVEMBER CRIMINALS
 • THE BIG SICK

Thursday

 • LOGAN LUCKY
 • TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION

Friday

 • JURASSIC WORLD
 • RIDE ALONG 2

Saturday

 • FINAL PORTRAIT
 • NATIONAL TREASURE: BOOK OF SECRETS