គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Movies Premium

Wednesday

 • DEAD IN A WEEK: OR YOUR MONEY BACK
 • CINDERELLA

Thursday

 • JURASSIC WORLD
 • CINDERELLA

Friday

 • GUARDIANS OF THE GALAXY
 • STAR WARS: THE LAST JEDI

Saturday

 • EXTREMELY WICKED, SHOCKINGLY EVIL AND VILE
 • BLUE IGUANA

Sunday

 • THE DOMESTICS
 • GHOST STORIES

Monday

 • STAR WARS: THE LAST JEDI
 • BAD NEIGHBOURS 2

Tuesday

 • NATIONAL TREASURE
 • BOHEMIAN RHAPSODY