គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Discovery

Friday

 • Wheeler Dealers (S15)
 • Street Outlaws: No Prep Kings (S1)

Saturday

 • Border Control Spain (S1)
 • Dual Survival (S5)

Sunday

 • Kings Of The Wild (S1)
 • Treasure Quest: Snake Island (S2)

Monday

 • Dual Survival (S5)
 • Marooned With Ed Stafford (S1)

Tuesday

 • River Of No Return (S1)
 • Deadliest Catch (S15)

Wednesday

 • American Tarzan (S1)
 • Man, Woman, Wild (S1)

Thursday

 • Contact (S1)
 • Sharks Of The Badlands