គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

National Geographic

Sunday

 • Tut's Treasures: Hidden Secrets
 • Air Crash Investigation

Monday

 • Wicked Tuna
 • World's Most Extreme

Tuesday

 • Inside Incredible Machines
 • Cold Water Gold

Wednesday

 • Years of Living Dangerously
 • Wicked Tuna

Thursday

 • In Their Own Words
 • Lawless Island

Friday

 • The Story of God with Morgan Freeman
 • Primal Survivor

Saturday

 • Inside North Korea's Dynasty
 • Tut's Treasures: Hidden Secrets