គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

FFM HD

Sunday

 • KINDERGARTEN COP 2
 • L.M. MONTGOMERY'S ANNE OF GREEN GABLES: FIRE AND DEW

Monday

 • ARE WE DONE YET?
 • R.L. STINE'S MOSTLY GHOSTLY: HAVE YOU MET MY GHOULFRIEND?

Tuesday

 • TERRA WILLY: UNEXPLORED PLANET
 • BIG BABY

Wednesday

 • ADVENTURES OF A BOY GENIUS
 • A BOY CALLED PO

Thursday

 • MUPPETS FROM SPACE
 • RUNNING FREE

Friday

 • BRING IT ON: IN IT TO WIN IT
 • DRAGON HUNTERS

Saturday

 • THE LAST DRAGONSLAYER
 • THE MUPPETS TAKE MANHATTAN