គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

DIVA

Sunday

 • Sun, Sand And Romance
 • Sisters Of The Groom

Monday

 • Imposters (S1)
 • The Arrangement (S1)

Tuesday

 • Videofashion News (S1)
 • Law & Order: Special Victims Unit (S20)

Wednesday

 • My Greatest Dishes (S1)
 • My Greatest Dishes (S1)

Thursday

 • My Greatest Dishes (S1)
 • My Greatest Dishes (S1)

Friday

 • The Posh Frock Shop (S1)
 • The Posh Frock Shop (S1)

Saturday

 • The Posh Frock Shop (S1)
 • The Posh Frock Shop (S1)