គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Discovery

Saturday

 • India 2050
 • Emission Impossible

Sunday

 • Expedition Asia With Ryan Pyle (S1)
 • Abalone Wars (S5)

Monday

 • Mythbusters (S11)
 • Ed Stafford: First Man Out (S2)

Tuesday

 • Reclaimed (S1)
 • Gold Rush (S10)

Wednesday

 • Expedition Unknown (S6)
 • Expedition Asia With Ryan Pyle (S1)

Thursday

 • World's Top (S1)
 • Mythbusters (S11)

Friday

 • Kindig Customs (S6)
 • Dirty Mudder Truckers (S1)