គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

CTV 8 HD

Wednesday

  • ព័ត៌មានកបាទក្រហម
  • 8 HD Morning News

Thursday

  • ព័ត៌មានកបាទក្រហម
  • 8 HD Morning News

Friday

  • ព័ត៌មានកបាទក្រហម
  • ភាពយន្តភាគចិនរឿង បុរសបំលែងកាយ

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday