គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Animax HD

Saturday

 • AOYAMA-KUN, DO YOU REMEMBER?
 • THE REASON AOYAMA-KUN ISN’T HERE

Sunday

 • EPISODE 292
 • SPRING IS HERE

Monday

 • THE DUBIOUS SWORD, SATORI TAMABA
 • OZAKI-KUN HAS HIS PRIDE

Tuesday

 • HIS AND HER CROSSDRESSING CIRCUMSTANCES
 • ODAGIRI-SAN CAN’T GET IT IN

Wednesday

 • THE DAY LOVE DIED
 • UMEYA-KUN IS VERY PATIENT

Thursday

 • THE TERRIFYING BLADE, TSUKUYO INABA
 • MIWA-CHAN WANTS TO DO A TRAINING CAMP

Friday

 • THE MAGIC BULLET I’LL ALWAYS REMEMBER
 • AOYAMA-KUN HAS MANY SECRETS