គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

TLC

Monday

 • Brides Gone Styled
 • Peter Kuruvita's Coastal Kitchen

Tuesday

 • She's In Charge
 • Great British Bake-Off (S3)

Wednesday

 • Bizarre Foods: America (S3)
 • Inside Heston's World

Thursday

 • Luke Nguyen's Street Food Asia
 • The World's Best Restaurants

Friday

 • Cake Boss (S8)
 • Great British Bake-Off (S3)

Saturday

 • Who'd Be A Billionaire
 • Toddlers & Tiaras (S7)

Sunday

 • Say Yes To The Dress: UK
 • Project Runway (S16)