គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Sony

Monday

 • CODE BLACK (SEASON 2)
 • SCANDAL (SEASON 4)

Tuesday

 • BETTER LATE THAN NEVER (SEASON 2)
 • SCANDAL (SEASON 4)

Wednesday

 • BETTER LATE THAN NEVER (SEASON 2)
 • SCANDAL (SEASON 4)

Thursday

 • BETTER LATE THAN NEVER (SEASON 2)
 • SCANDAL (SEASON 4)

Friday

 • BETTER LATE THAN NEVER (SEASON 2)
 • SCANDAL (SEASON 4)

Saturday

 • GREAT NEWS
 • GREAT NEWS

Sunday

 • PLAYING HOUSE (SEASON 3)
 • PLAYING HOUSE (SEASON 3)