គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

SONY ONE

Saturday

 • TBC
 • TBC

Sunday

 • K-HITS
 • MASTER IN THE HOUSE

Monday

 • HAPPY SISTERS
 • HAPPY SISTERS

Tuesday

 • HAPPY SISTERS
 • HAPPY SISTERS

Wednesday

 • HAPPY SISTERS
 • HAPPY SISTERS

Thursday

 • HAPPY SISTERS
 • HAPPY SISTERS

Friday

 • SUPER FAMILY
 • SUPER FAMILY