គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Animax HD

Monday

 • ONE PUNCH MAN
 • ARIA THE SCARLET AMMO DOUBLE A

Tuesday

 • ONE PUNCH MAN
 • ARIA THE SCARLET AMMO DOUBLE A

Wednesday

 • ONE PUNCH MAN
 • ARIA THE SCARLET AMMO DOUBLE A

Thursday

 • ONE PUNCH MAN
 • ARIA THE SCARLET AMMO DOUBLE A

Friday

 • ONE PUNCH MAN
 • ARIA THE SCARLET AMMO DOUBLE A

Saturday

 • ARIA THE SCARLET AMMO DOUBLE A
 • ARIA THE SCARLET AMMO DOUBLE A

Sunday

 • FAIRY TAIL FINAL SERIES
 • GYROZETTER