គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Discovery

Tuesday

 • Cooper's Treasure 2
 • Mad Dog Made

Wednesday

 • The Island With Bear Grylls 5
 • Ultimate Ninja Challenge

Thursday

 • Strip The Cosmos 3
 • World's Top 5 2

Friday

 • Gears, Grease And Glory
 • Sticker Shock

Saturday

 • How It's Made 13
 • River Monsters 8

Sunday

 • Ultimate Ninja Challenge
 • Deadliest Catch 14

Monday

 • How It's Made 13
 • River Monsters 8