គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Animax HD

Tuesday

 • ASSASSINATION CLASSROOM: SECOND SEASON
 • PHANTOM IN THE TWILIGHT

Wednesday

 • ASSASSINATION CLASSROOM: SECOND SEASON
 • PHANTOM IN THE TWILIGHT

Thursday

 • ASSASSINATION CLASSROOM: SECOND SEASON
 • PHANTOM IN THE TWILIGHT

Friday

 • ASSASSINATION CLASSROOM: SECOND SEASON
 • PHANTOM IN THE TWILIGHT

Saturday

 • PHANTOM IN THE TWILIGHT
 • PHANTOM IN THE TWILIGHT

Sunday

 • FAIRY TAIL FINAL SERIES
 • GYROZETTER

Monday

 • ASSASSINATION CLASSROOM: SECOND SEASON
 • PHANTOM IN THE TWILIGHT