គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Discovery

Wednesday

  • Hard To Kill
  • Naked And Afraid S4

Thursday

  • What Could Possibly Go Wrong?
  • Body Bizarre S3

Friday

  • Suv Superbuild
  • Street Outlaws: No Prep Kings

Saturday

  • How It's Made S13
  • Codes And Conspiracies S3

Sunday

  • Naked And Afraid S4
  • Deadliest Catch S14

Monday

Tuesday