គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Movies Premium

Tuesday

 • BURNT
 • THE GIVER

Wednesday

 • THE EXORCISM OF MOLLY HARTLEY
 • THE GIFT

Thursday

 • GALLOWS HILL
 • AFTER EARTH

Friday

 • THE LONGEST RIDE
 • CHEAPER BY THE DOZEN

Saturday

 • THE GIVER
 • CLOWN

Sunday

 • FRANKENSTEIN
 • MONEY TRAIN

Monday

 • PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE CURSE OF THE BLACK PEARL
 • VISIONS