គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Action Movies

Saturday

 • FROM A HOUSE ON WILLOW STREET
 • THE AXE MURDERS OF VILLISCA

Sunday

 • I HAD A BLOODY GOOD TIME AT HOUSE HARKER
 • BATTLE LOS ANGELES

Monday

 • SERENITY
 • MISSIONARY MAN

Tuesday

 • SHOCKWAVE: COUNTDOWN TO DISASTER
 • THE AXE MURDERS OF VILLISCA

Wednesday

 • I HAD A BLOODY GOOD TIME AT HOUSE HARKER
 • BATTLE LOS ANGELES

Thursday

 • THE AXE MURDERS OF VILLISCA
 • TRUE LIES

Friday

 • THE HOLLOW POINT
 • VANISHED: LEFT BEHIND - NEXT GENERATION