គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Action Movies

Saturday

 • THE NIGHT WATCHMEN
 • RAIDERS OF THE LOST ARK

Sunday

 • NERVE
 • THE ART OF WAR III: RETRIBUTION

Monday

 • THREE FUGITIVES
 • THE NIGHT WATCHMEN

Tuesday

 • THE MIDNIGHT MAN
 • CONTAINMENT

Wednesday

 • KHALI THE KILLER
 • CHECK POINT

Thursday

 • EXTORTION
 • UNDERWORLD: RISE OF THE LYCANS

Friday

 • FROM A HOUSE ON WILLOW STREET
 • THE REZORT