គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

AXN Movies

Sunday

 • RUDE(ISH) TUBE
 • RUDE(ISH) TUBE

Monday

 • NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2)
 • NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2)

Tuesday

 • NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2)
 • NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2)

Wednesday

 • NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2)
 • NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2)

Thursday

 • BATTLEBOTS (SEASON 2)
 • QUANTICO (SEASON 3)

Friday

 • BATTLEBOTS (SEASON 2)
 • TAKEN (SEASON 1)

Saturday

 • PEOPLE BEHAVING BADLY
 • PEOPLE BEHAVING BADLY