គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

DIVA

Saturday

 • Just For Laughs: Gags (S16)
 • Law & Order: Special Victims Unit (S18)

Sunday

 • Like Cats And Dogs
 • Just For Laughs: Gags (S13)

Monday

 • Framed For Murder: A Fixer Upper Mystery
 • Just For Laughs: Gags (S19)

Tuesday

 • My Kitchen Rules (S8)
 • Law & Order: Special Victims Unit (S18)

Wednesday

 • My Kitchen Rules (S8)
 • Law & Order: Special Victims Unit (S18)

Thursday

 • My Kitchen Rules (S8)
 • Law & Order: Special Victims Unit (S18)

Friday

 • Little Big Shots (S3)
 • Law & Order: Special Victims Unit (S18)