គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

KBS World

Sunday

 • Immortal Songs
 • Marry Me Now

Monday

 • Two Days and One Night
 • Marry Me Now

Tuesday

 • Music Bank K-Chart
 • Immortal Songs

Wednesday

 • Gag Concert
 • Lovely Horribly

Thursday

 • The Beauty A Week
 • Immortal Songs

Friday

 • Guerilla Date
 • My Neighbor, Charles

Saturday

 • Battle Trip
 • Your House Helper