គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

DIVA

Tuesday

 • Chef In Your Ear (S1)
 • My Kitchen Rules (S7)

Wednesday

 • Chef In Your Ear (S1)
 • My Kitchen Rules (S7)

Thursday

 • Chef In Your Ear (S1)
 • My Kitchen Rules (S7)

Friday

 • Little Big Shots (S2)
 • My Kitchen Rules (S7)

Saturday

 • Little Big Shots (S2)
 • My Kitchen Rules (S7)

Sunday

 • Mr Bean's Holiday
 • Cup Of Love

Monday

 • Les Misérables
 • Stop The Wedding