គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

FFM HD

Saturday

 • TIM BURTON'S CORPSE BRIDE
 • RIP TIDE

Sunday

 • ZATHURA: A SPACE ADVENTURE
 • OPERATION NEIGHBORHOOD WATCH

Monday

 • STARDUST
 • A DOGGONE HOLLYWOOD

Tuesday

 • DOCTOR DOLITTLE
 • DOCTOR DOLITTLE 2

Wednesday

 • TIME TOYS
 • MAX 2: WHITE HOUSE HERO

Thursday

 • GALAXY QUEST
 • LIFE AT THESE SPEEDS

Friday

 • MIDDLE SCHOOL: THE WORST YEARS OF MY LIFE
 • CAMP COOL KIDS