គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

AXN Movies

Saturday

 • SUPERNATURAL (SEASON 14)
 • CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2)

Sunday

 • CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1)
 • CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1)

Monday

 • MACGYVER (SEASON 2)
 • TAKEN (SEASON 1)

Tuesday

 • MACGYVER (SEASON 2)
 • CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1)

Wednesday

 • MACGYVER (SEASON 2)
 • CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1)

Thursday

 • MACGYVER (SEASON 2)
 • CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1)

Friday

 • MACGYVER (SEASON 2)
 • CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1)