គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

E!

Saturday

 • Party Crasher
 • Wag Wedding Bells

Sunday

 • Bride Wars
 • Party Girl

Monday

 • Trouble In Paradise
 • 50 Shades Of Shade

Tuesday

 • 50 Shades Of Shade
 • No Ring, No Deal

Wednesday

 • No Ring, No Deal
 • Bachelorette Brawl

Thursday

 • Bachelorette Brawl
 • Party Crasher

Friday

 • Party Crasher
 • Wag Wedding Bells