គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

FFM HD

Saturday

 • LION
 • FLICKA

Sunday

 • RAISING THE BAR
 • THE PIRATES! BAND OF MISFITS

Monday

 • THE PRINCE AND THE PAUPER
 • A DOG AND PONY SHOW

Tuesday

 • THE STONE BOY
 • THE BOATHOUSE DETECTIVES

Wednesday

 • IRON MAN: RISE OF TECHNOVORE
 • WHO KILLED NELSON NUTMEG?

Thursday

 • NEVERLAND (PART 2 OF 2)
 • A FISH TALE

Friday

 • THE UGLY DUCKLING AND ME
 • THE DUST FACTORY