គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

CTV 8 HD

Saturday

  • ព័ត៌មានកាកបាទក្រហម
  • ភាពយន្តភាគចិនរឿង ប្អូនស្រីសំណប់ចិត្ត

Sunday

  • ព័ត៌មានកាកបាទក្រហម
  • ភាពយន្តភាគចិនរឿង សិស្សថ្នាក់វេទមន្ត

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday