គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Action Movies

Sunday

 • CORBIN NASH
 • CONTAINMENT

Monday

 • THE MIDNIGHT MAN
 • ANOTHER WOLFCOP

Tuesday

 • BOYS IN THE TREES
 • DEAD ON ARRIVAL

Wednesday

 • THE THREE MUSKETEERS
 • ELIMINATORS

Thursday

 • VIRAL
 • TRUE LIES

Friday

 • THE HARD CORPS
 • ASSASSINATION GAMES

Saturday

 • JERUZALEM
 • HALF PAST DEAD 2