គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Movies Premium

Saturday

 • THE SHAPE OF WATER
 • THE SECRET SCRIPTURE

Sunday

 • RED SPARROW
 • DETROIT

Monday

 • LOGAN LUCKY
 • G.I. JOE: RETALIATION

Tuesday

 • RIDE ALONG 2
 • UNLOCKED

Wednesday

 • SPIDER-MAN 3
 • THE DESCENDANTS

Thursday

 • G.I. JOE: RETALIATION
 • ONCE UPON A TIME IN VENICE

Friday

 • BLACKHAT
 • UNDERWORLD: AWAKENING