គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Animax HD

Wednesday

  • DURARARA!! X2 3RD ARC
  • FAIRY TAIL (SEASON 3)

Thursday

  • DURARARA!! X2 3RD ARC
  • FAIRY TAIL (SEASON 3)

Friday

  • DURARARA!! X2 3RD ARC
  • FAIRY TAIL (SEASON 3)

Saturday

  • FAIRY TAIL (SEASON 3)
  • FAIRY TAIL (SEASON 3)

Sunday

  • KAKURIYO -BED & BREAKFAST FOR SPIRITS-
  • GYROZETTER

Monday

Tuesday