គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Discovery

Saturday

 • How Do They Do It? S15
 • Impossible Engineering S4

Sunday

 • World's Top 5 S2
 • Deadliest Catch S14

Monday

 • How Do They Do It? S15
 • Impossible Engineering S4

Tuesday

 • Catching Monsters S1
 • Gold Rush S9

Wednesday

 • Marooned With Ed Stafford S2
 • Ultimate Ninja Challenge S1

Thursday

 • The Mind Control Freaks S1
 • Strip The Cosmos S3

Friday

 • Speed Is The New Black S2
 • Sticker Shock S1