គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

FFM HD

Monday

 • ELLE: A MODERN CINDERELLA TALE
 • THE PRINCE AND THE PAUPER

Tuesday

 • GAME DAY
 • THE LITTLE VAMPIRE

Wednesday

 • SPARK: A SPACE TAIL
 • NEVERLAND (PART 1 OF 2)

Thursday

 • MAX STEEL
 • DOCTOR DOLITTLE

Friday

 • THE BOSS BABY
 • CUPID'S PROXY

Saturday

 • AMERICAN WRESTLER: THE WIZARD
 • THE BROOKE ELLISON STORY

Sunday

 • THE SISTERHOOD OF THE TRAVELING PANTS 2
 • THE ADVENTURES OF PEPPER AND PAULA