គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Animax HD

Thursday

 • ASSASSINATION CLASSROOM
 • KADO: THE RIGHT ANSWER

Friday

 • ASSASSINATION CLASSROOM
 • KADO: THE RIGHT ANSWER

Saturday

 • PRINCESS PRINCIPAL
 • PRINCESS PRINCIPAL

Sunday

 • FAIRY TAIL FINAL SERIES
 • GYROZETTER

Monday

 • ASSASSINATION CLASSROOM
 • KADO: THE RIGHT ANSWER

Tuesday

 • ASSASSINATION CLASSROOM
 • KADO: THE RIGHT ANSWER

Wednesday

 • ASSASSINATION CLASSROOM
 • KADO: THE RIGHT ANSWER