គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

DIVA

Wednesday

 • Chef In Your Ear (S1)
 • Rookie Blue (S6)

Thursday

 • Chef In Your Ear (S1)
 • Rookie Blue (S6)

Friday

 • The Great Australian Spelling Bee (S2)
 • Rookie Blue (S6)

Saturday

 • The Great Australian Spelling Bee (S2)
 • Rookie Blue (S6)

Sunday

 • Just For Laughs: Gags (S13)
 • Rookie Blue (S6)

Monday

 • Just For Laughs: Gags (S13)
 • Just For Laughs: Gags (S9)

Tuesday