គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

DIVA

Tuesday

 • Texas Cake House (S1)
 • Texas Cake House (S1)

Wednesday

 • Texas Cake House (S1)
 • Texas Cake House (S1)

Thursday

 • Texas Cake House (S2)
 • Texas Cake House (S2)

Friday

 • Little Big Shots (S2)
 • My Kitchen Rules (S7)

Saturday

 • Just For Laughs: Gags (S9)
 • My Kitchen Rules (S7)

Sunday

 • The Other Mother
 • Merry Ex-Mas

Monday

 • Hannibal
 • Just For Laughs: Gags (S9)