គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Action Movies

Monday

 • CASE 39
 • GET THE GIRL

Tuesday

 • FROM HELL
 • INTO THE GRIZZLY MAZE

Wednesday

 • ARMORED
 • CURSE OF THE MAYANS

Thursday

 • DAY OF RECKONING
 • TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON

Friday

 • CHECK POINT
 • THE BYE BYE MAN

Saturday

 • MISSION: IMPOSSIBLE III
 • PANDEMIC (2016)

Sunday

 • THE MONSTER PROJECT
 • DAY OF RECKONING