គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Movies Premium

Monday

 • ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
 • WHY HIM?

Tuesday

 • THE HUNTER'S PRAYER
 • MOM AND DAD

Wednesday

 • NATIONAL TREASURE
 • BRAWL IN CELL BLOCK 99

Thursday

 • REVENGER
 • GONE IN SIXTY SECONDS

Friday

 • PREMIUM RUSH
 • PILGRIMAGE

Saturday

 • MOM AND DAD
 • VIRAL

Sunday

 • SHOT CALLER
 • NATIONAL TREASURE: BOOK OF SECRETS