គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Movies Premium

Tuesday

 • MEN IN BLACK
 • A BAD MOMS CHRISTMAS

Wednesday

 • KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE
 • OVERDRIVE

Thursday

 • THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINCE CASPIAN
 • WONDER WHEEL

Friday

 • SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN
 • A CURE FOR WELLNESS

Saturday

 • A BAD MOMS CHRISTMAS
 • HOLLOW MAN

Sunday

 • A WRINKLE IN TIME
 • HANDS OF STONE

Monday

 • AVENGERS: AGE OF ULTRON
 • ONCE UPON A TIME IN VENICE