គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Discovery

Monday

 • How It's Made S13
 • Codes And Conspiracies S3

Tuesday

 • Gold Rush: White Water
 • Treasure Quest: Snake Island S2

Wednesday

 • Hard To Kill
 • Naked And Afraid S4

Thursday

 • What Could Possibly Go Wrong?
 • Body Bizarre S3

Friday

 • Suv Superbuild
 • Street Outlaws: No Prep Kings

Saturday

 • How It's Made S13
 • Codes And Conspiracies S3

Sunday

 • Naked And Afraid S4
 • Deadliest Catch S14