គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

CTV 8 HD

Thursday

  • ព័ត៌មានកបាទក្រហម
  • 8 HD Morning News

Friday

  • ព័ត៌មានកបាទក្រហម
  • 8 HD Morning News

Saturday

  • ព័ត៌មានកបាទក្រហម
  • ភាពយន្តភាគចិនរឿង ស្នេហ៌ពិតផ្ចាញ់ចិត្តសត្រូវ

Sunday

  • ព័ត៌មានកបាទក្រហម
  • ភាពយន្តភាគចិនរឿង ស្នេហ៌ពិតផ្ចាញ់ចិត្តសត្រូវ

Monday

Tuesday

Wednesday