គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

DIVA

Tuesday

 • Best Cake Wins (S1)
 • Best Cake Wins (S1)

Wednesday

 • Best Cake Wins (S1)
 • Best Cake Wins (S1)

Thursday

 • Best Cake Wins (S1)
 • Best Cake Wins (S1)

Friday

 • Little Big Shots UK (S2)
 • The Great Australian Spelling Bee (S1)

Saturday

 • Little Big Shots UK (S2)
 • The Great Australian Spelling Bee (S1)

Sunday

 • Operation Christmas
 • Edward Scissorhands

Monday

 • Just For Laughs: Gags (S18)
 • Just For Laughs: Gags (S18)