គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

FFM HD

Tuesday

 • PAPER PLANES
 • SCALES: MERMAIDS ARE REAL

Wednesday

 • ICE GIRLS
 • THE LEGEND OF JOHNNY LINGO

Thursday

 • FREE WILLY 2: THE ADVENTURE HOME
 • ICE CASTLES

Friday

 • UNLEASHED
 • NANCY DREW (2007)

Saturday

 • THE KARATE KID III
 • A GIFT HORSE

Sunday

 • SHOOT!
 • RESCUE DOGS

Monday

 • 3 NINJAS: HIGH NOON AT MEGA MOUNTAIN
 • LION