គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Action Movies

Tuesday

 • ARMORED
 • INCOMING

Wednesday

 • VIPERS
 • DESIERTO

Thursday

 • THE ART OF WAR III: RETRIBUTION
 • BOYS IN THE TREES

Friday

 • KISS OF DEATH
 • DOLLS

Saturday

 • VENGEANCE: A LOVE STORY
 • I HAD A BLOODY GOOD TIME AT HOUSE HARKER

Sunday

 • DOLLS
 • MAYHEM

Monday

 • THE ART OF WAR II: BETRAYAL
 • MESSAGE MAN