គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Movies Premium

Saturday

 • THE GIVER
 • CLOWN

Sunday

 • FRANKENSTEIN
 • MONEY TRAIN

Monday

 • PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE CURSE OF THE BLACK PEARL
 • VISIONS

Tuesday

 • SICARIO
 • THE LAZARUS EFFECT

Wednesday

 • HOLLOW MAN
 • HOLLOW MAN 2

Thursday

 • 2012.0
 • BIRDMAN

Friday

 • URBAN LEGENDS: FINAL CUT
 • SINISTER 2