គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Discovery

Sunday

 • Alaska: The Last Frontier (S9)
 • Mystery At Blind Frog Ranch (S1)

Monday

 • Alaskan Bush People (S4)
 • Dual Survival (S4)

Tuesday

 • Bering Sea Gold Special (S9)
 • Gold Rush (S11)

Wednesday

 • Tethered (S1)
 • Alaska: The Last Frontier (S9)

Thursday

 • Gold Rush: Parker's Trail (S3)
 • Alaskan Bush People (S4)

Friday

 • Street Outlaws (S6)
 • Garage Rehab (S1)

Saturday

 • Border Control: Spain (S2)
 • Dead Silent (S4)