គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Animax HD

Sunday

 • CODE: REALIZE ~GUARDIAN OF REBIRTH~
 • CODE: REALIZE ~GUARDIAN OF REBIRTH~

Monday

 • SPOOKY KITARO 6
 • FRUITS BASKET SEASON 1

Tuesday

 • I'VE BEEN KILLING SLIMES FOR 300 YEARS AND MAXED OUT MY LEVEL
 • FRUITS BASKET SEASON 1

Wednesday

 • SPOOKY KITARO 6
 • FRUITS BASKET SEASON 1

Thursday

 • SPOOKY KITARO 6
 • FRUITS BASKET SEASON 1

Friday

 • SPOOKY KITARO 6
 • FRUITS BASKET SEASON 1

Saturday

 • FRUITS BASKET SEASON 1
 • FRUITS BASKET SEASON 1