គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Action Movies

Wednesday

  • BEYOND THE LAW
  • THE ASCENT

Thursday

  • TANK 432
  • PSYCHO

Friday

  • ROBOCOP 2
  • TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT

Saturday

  • JAWS: THE REVENGE
  • ROBOCOP 3

Sunday

Monday

Tuesday