គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Action Movies

Sunday

 • PARANORMAL ACTIVITY: THE MARKED ONES
 • I'LL TAKE YOUR DEAD

Monday

 • PARANORMAL ACTIVITY: THE GHOST DIMENSION
 • BLOOD VESSEL

Tuesday

 • PROXIMITY
 • OUTLAWED

Wednesday

 • SNIPER 2
 • POLAROID

Thursday

 • ULTRAVIOLET
 • ROCKY II

Friday

 • ALADDIN AND THE DEATH LAMP
 • ROCKY V

Saturday

 • KATIE
 • GET OUT