គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

FFM HD

Wednesday

  • UPTOWN GIRLS
  • HIGH STRUNG FREE DANCE

Thursday

  • THE BROMLEY BOYS
  • CRITICAL THINKING

Friday

  • THRILL RIDE
  • R.L. STINE'S THE HAUNTING HOUR: DON'T THINK ABOUT

Saturday

  • THE KARATE KID (1984)
  • PUPPY SWAP: LOVE UNLEASHED

Sunday

Monday

Tuesday