គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Movies Premium

Sunday

 • CAPONE
 • CONTRABAND

Monday

 • GHOSTBUSTERS (2016)
 • HOT PURSUIT (2015)

Tuesday

 • THE MUMMY (2017)
 • SYNCHRONIC

Wednesday

 • PIXELS
 • TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN

Thursday

 • AVA
 • PINOCCHIO

Friday

 • JASON BOURNE
 • HAPPY DEATH DAY

Saturday

 • SYNCHRONIC
 • PASSENGERS (2016)