គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

AXN Movies

Sunday

 • L.A.'S FINEST (SEASON 1)
 • L.A.'S FINEST (SEASON 1)

Monday

 • THE ROOKIE (SEASON 3)
 • BRITAIN'S GOT TALENT (SEASON 13)

Tuesday

 • HAWAII FIVE-0 (SEASON 10)
 • BRITAIN'S GOT TALENT (SEASON 13)

Wednesday

 • HAWAII FIVE-0 (SEASON 10)
 • AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9)

Thursday

 • HAWAII FIVE-0 (SEASON 10)
 • AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9)

Friday

 • BRITAIN'S GOT TALENT (SEASON 13) SPECIALS
 • AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9)

Saturday

 • AMERICA'S GOT TALENT (SEASON 14)
 • WIPEOUT (SEASON 8)